Proiectul "MaraQuality", cod SIPOCA 73 / MySMIS+ 122738 este implementat de Consiliul Județean Maramureș printr-o finanțare nerambursabilă AM POCA.

Valoarea proiectului

Valoarea totală a proiectului: 621.135,43 lei
Valoarea cofinanțării Uniunii Europene: 527.965,13 lei

Perioada de implementare

Data începerii: 3 iulie 2018
Data finalizării: 30 septembrie 2019

OBIECTIVELE GENERALE ALE SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

CONDUCEREA CONSILIULUI JUDETEAN MARAMUREȘ își propune să îndeplinească următoarele obiective:
 • creșterea eficienței activităților interne;
 • reducerea timpului de soluționare a corespondenței adresată instituției de către autoritățile publice centrale, serviciile publice deconcentrate, autoritățile publice locale, instituții subordonate, agenții economici, organizațiile non-guvernamentale, parteneri sociali, cetățeni;
 • utilizarea eficientă a sumelor alocate de la bugetul de stat, prin adoptarea măsurilor de încadrare a cheltuielilor în limitele creditelor bugetare aprobate anual și repartizate lunar și trimestrial, precum și a plăților, în limitele creditelor bugetare deschise lunar;
 • creșterea numărului de acțiuni întreprinse pentru soluționarea solicitărilor de informații europene precum și a acordurilor, convențiilor de colaborare sau de parteneriat încheiate de CONSILIUL JUDETEAN MARAMUREȘ cu alte instituții sau cu organizații neguvernamentale, în scopul realizării unor acțiuni diverse;
 • creșterea gradului de satisfacție al clienților/cetățenilor;
 • reducerea termenului de soluționare a petițiilor;
 • atragerea informațiilor utile pentru dezvoltarea și promovarea județului în țară și străinătate;
 • accesarea fondurilor europene disponibile pentru obiectivele stabilite ale județului,
 • motivarea, responsabilizarea și implicarea întregului personal al organizației, precum și instruirea și perfecționarea continuă a acestuia;
 • asigurarea transparenței totale a Hotărârilor Consiliului județean.
În calitate de PREȘEDINTE al CONSILIULUI JUDETEAN MARAMURES, mă angajez:
 • să asigur comunicarea, înțelegerea, analizarea și aplicarea politicii în domeniul calității la toate nivelele instituției,
 • să asigur resursele umane și materiale necesare,
 • să asigur funcționarea și îmbunătățirea continuă a eficacității Sistemului de Management al Calității,
 • să analizez periodic politica referitoare la calitate și să o îmbunătățesc continuu,
 • să coordonez aplicarea coerentă a politicilor publice la nivelul județului Maramureș,
 • să reprezint comunitatea la nivelul Guvernului și structurilor europene - prin analiza, dezbaterea, prezentarea și susținerea inițiativelor autorităților publice locale, societății civile și mediului de afaceri,
 • alături de aparatul de specialitate al organizației, să folosesc toate metodele posibile și prerogativele oferite de lege, care să ne permită să ne îndeplinim atribuțiile pe care le avem să răspundem cât mai eficient solicitărilor ce ne sunt adresate de către cetățeni și autoritățile locale,
 • să informăm și să consiliem cetățenii cu privire la politicile naționale și europene.

Împuternicesc reprezentantul managementului pentru calitate să evalueze și să urmărească îndeplinirea obiectivelor instituției și a prevederilor stabilite în cadrul Sistemului de Management al Calității în conformitate cu Standardul SR EN ISO 9001 : 2015 și să informeze conducerea cu privire la eficiența și eficacitatea sistemului în vederea îmbunătățirii continue a acestuia.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI JUDETEAN MARAMUREȘ,
Gabriel-Valer ZETEA
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.